17 lipca, 2024

Eksploatacja wózków widłowychPodczas eksploatacji wózków widłowych niezwykle ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo pracy. Wykorzystywanie wózków widłowych obarczone jest wieloma przepisami i normami, które należy bezwzględnie przestrzegać. 

Każda firma, która chce użytkować wspomniane urządzenia powinna spełniać liczne wymagania.’

  • Każdy wózek widłowy, zanim zostanie eksploatowany musi przejść kontrolę jego stanu technicznego, która powinna zostać odnotowana w dokumentach eksploatacyjnych danego pojazdu.

 

  • Przed rozpoczęciem pracy, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu BHP i poinformowania operatora wózka o aktualnych warunkach pracy, czyli np. rodzaju ładunku i jego właściwościach, zagrożeniach pożarowych i innych, stanie technicznym dróg lub nawierzchni na trasie przejazdu wózka itp.

 

  • Pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć teren pracy wózków i zapobiec wchodzeniu innych pracowników lub osób postronnych

 

  • Pracodawca powinien określić dopuszczalne prędkości jazdy wózków na poszczególnych odcinkach tras, które uwzględniają istotne czynniki zachodzące na tych etapach dróg

 

  • Pracodawca musi zapewnić właściwy nadzór nad pracami przy wykorzystaniu wózków widłowych, szczególnie wtedy, gdy ładunek może stwarzać zagrożenie wypadkiem.

Także wobec operatora wózków widłowych określono wiele wymagań. Przede wszystkim powinien on mieć ukończone 18 lat, posiadać zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania danej pracy oraz mieć uprawnienia operatora wózków widłowych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadać zezwolenie wystawione przez pracodawcę.

Obowiązkiem każdego operatora wózka widłowego jest dokonanie oględzin stanu technicznego pojazdu przed rozpoczęciem pracy i odnotowanie tego w stosownych dokumentach eksploatacyjnych pojazdu.

Wózek widłowy powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Niedopuszczalne jest samowolne dokonywanie jakichkolwiek napraw usterek, wymiany zużytych części i innych czynności związanych z konserwacją i serwisem. Tego typu prace może wykonywać tylko i wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia.

Każdy wózek widłowy powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa, posiadać dokumentację eksploatacyjną oraz techniczno-ruchową, a także musi być objęty nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.

  Jak wyczyścić zawór EGR w Laguna 2: Praktyczny przewodnik